Jdi na obsah Jdi na menu
 


14. Archivnictví

 Charakteristika archivnictví

Archivnictví je obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součástí národního kulturního dědictví a plnící funkci správní, informační, vědecké a kulturní.

Slovo archiv pochází z latinského archivum, archivium a to zase z řeckého archeion>úřad, úřední budova

Archiv je zařízení, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně.

Archiválie je záznam, který byl vzhledem k době vzniku obsahu původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií, např. pečetě a jiné hmotné předměty.

Archivy se dělí na:

a)      Veřejné - jsou zakládány státem

b)     Soukromé – může zřídit fyzická nebo právnická osoba

 

Veřejné archivy

a)      Národní

·         Je správním úřadem

·         Je ústředním archivem státu

·         Je přímo řízený ministerstvem vnitra

·         V čele je ředitel (jmenuje a odvolává ministerstvo vnitra)

·         Sídlí v Praze

·         Organizační řád schválený ministerstvem vnitra

·         Jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly MV

·         Provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u dokumentů nabídnutých ČR darem, nebo ke koupi a u dokumentů nalezených nebo u dokumentů vlastníků, kteří o to požádají

b)     Státní oblastní archiv (Praha, Třeboň, Plzeň, Litoměřice, Zámrsk, Moravský zemský archiv v Brně, Zemský archiv v Opavě)

·         Jsou přímo podřízenými ministerstva vnitra

·         Financování, ekonomika jsou rozpočtovány z kapitoly ministerstva vnitra

·         V čele je ředitel (jmenuje a odvolává ministerstvo vnitra)

·         Sídlem jsou obce, podle nichž jsou archivy pojmenovány

·         Provádí výběr archiválií mimo skartační řízení u zřizovatelů soukromých archivů

c)      Specializované

·         Může působit jako archiv, pokud mu byla udělena akreditace

·         Jsou organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, vysoké školy, školy

·         Specializovaný archiv slouží k ukládání archiválií, které vznikli z činnosti zřizovatele, nebo z činnosti jeho právních předchůdců

d)     Bezpečnostní

·         Vyhledává archiválie pro potřeby správních úřadů a ostatních organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků, PO, FO, pořizuje z nich výpisy, opisy, kopie

Příklady bezpečnostních archivů

·         Ministerstvo vnitra

·         Min. obrany

·         Min. zahraničních věcí

·         Národní bezpečnostní úřad

·         Zpravodajské služby ČR

 

e)      Archivy územních samosprávných celků

·         Může působit, pokud mu byla udělena akreditace

Právní úprava

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

Sčítání lidu, domů a bytů

·         Sčítání je zvláštní statistické zjišťování, při němž jsou k jednomu okamžiku zjištěny údaje o obyvatelstvu

·         Přípravu a organizaci zajišťuje ČSÚ, smluvním partnerem je Česká pošta.

·         Sčítání bylo provedeno formou sebesčítání.

·         Fungovalo call centrum. Sčítací komisaři roznášeli formuláře.

·         Každý občan dostal Sčítací list osoby, Bytový nebo Domovní list.

·         Odevzdávat vyplněné sčítací formuláře bylo možné odevzdávat Internetem, předat sčítacímu komisaři, odesláním poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 191585
Měsíc: 3072
Den: 108