Jdi na obsah Jdi na menu
 


22. Správa kultury - správa na úseku kulturních památek

 Právní úprava

Zákon o státní památkové péči

Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

Zákon o archivnictví

Zákon o české televizi

Zákon o českém rozhlasu

Tiskový zákon

Zákon o neperiodických publikacích

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích

 

Kultura – Souhrn materiálních a duchovních hodnot vytvořených lidmi v procesu historického vývoje.

 

Veřejnoprávní aktivity spadající do úseku správy kultury

1)                  Péče o kulturní památky

2)                  Knihovní, muzejní a galerijní činnost

3)                  Divadelní činnost

4)                  Vydávání periodického a neperiodického tisku

5)                  Činnost hromadných sdělovacích prostředků

 

 

Působnost orgánů státní správy a samosprávy v oblasti kultury

Státní správa

Ministerstvo kultury

Obec v přenesené působnosti

Kraj v přenesené působnosti

Samospráva

Obec v samostatné působnosti

Kraj v přenesené působnosti

 

Péče o kulturní památky, národní kulturní památky, památky UNESCO

Kulturní památky – Věc movitá nebo nemovitá, která vykazuje zákonem dané znaky (Ležáky, Morový sloup Choceň)

Vlastní péče o kulturní památky – Prohlášení věci za kulturní památku představuje vznik práv a povinností a to jak na straně státu, tak na straně vlastníka

Základní povinnosti vlastníka kulturní památky:

a)  Zachování a udržování kulturní památky v dobrém stavu (na své vlastní náklady)

b)  Ochrana před poškozením, ohrožením, znehodnocením nebo odcizením

c)  Užívání kulturní památky pouze způsobem, který odpovídá jejímu kulturnímu významu, památkové hodnotě a technickému stavu

d)  Při převádění či přenechání věci je povinen upozornit toho, na koho věc převádí nebo komu ji přenechává, že se jedná o kulturní památku.

e)  Oznámen každé zamýšlené změny v užívání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností

f)   Povinnost písemně nabídnou movitou kulturní památku a  národní kulturní památku v případě jejího prodeje Ministerstvu kultury.

 

Národní kulturní památky – Vyšší stupeň ochrany, tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa (Říp, Křivoklát, Bezděz)

Např. PARDUBICKÝ KRAJ: Pardubický zámek (2010), Zelená brána, Městské divadlo (2003), Kunětická hora (1998)

 

Památky Unesco – organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu – založena r. 1945, sídlo v Paříži.

 

Historické jádro Prahy (1992)

Historické jádro Českého Krumlova (1992)

Historické jádro Telče (1992)

„Sloup Nejsvětější Trojice“ v Olomouci (2000)

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (1995)

Lednicko-Valtický areál (1996)

Vesnice Holašovice (1998)

Vila Tugendhat v Brně (2001)

Zámek a zahrady v Kroměříži (1998)

Zámek v Litomyšli (1999)

.

Dále mezi Unesco patří:

Průvod maškar na Hlinecku

Sokolnictví

Tanec Verbuňk

Jízda Králů

 

Prodej a vývoz předmětů kulturní hodnoty

 

Předmět kulturní hodnoty – přírodniny nebo lidské výtvory nebo jejich soubory, které jsou významné pro historii, literaturu, umění nebo vědu a splňují kritéria obsažená v příloze zákona.

 

Vývoz

Zákon podmiňuje vývoz chráněných předmětů doložitelnou existencí osvědčení, že tyto předměty nejsou prohlášeny za kulturní památky, nebo nejsou součástí souboru za kulturní památku prohlášenou.

Organizace oprávněné vydávat na základě žádosti dané osvědčení:

 muzei, galeriemi, archivy, knihovnami organizacemi památkové péče zřizované orgány státní správy. 

Osvědčení je tak vydáno na žádost FO nebo PO, která daný předmět hodlá vyvést. Odborná organizace je limitována lhůtou pro vydání osvědčení, a to v délce 1 měsíce od doručení žádosti. Platnost osvědčení je pak omezena dobou tří let ode dne vydání.

FO nebo PO, která hodlá vyvézt předmět kulturní hodnoty, předkládá osvědčení celnímu úřadu při propuštění předmětu kultní hodnoty do režimu vývozu. Jedno vyhotovení osvědčení také doprovází předmět kulturní hodnoty.

 

Knihovní činnost

 

Knihovna – zařízení v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytován veřejné knihovnické a informační služby vymezené zákonem, a který je zapsán v evidenci knihoven.

Platí princip bezplatnosti

a)      Knihovny zřizované státem

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana pro nevidomé a zrakově postižené

Moravská zemská knihovna v Brně

Knihovny zřizované krajem (od r. 2001)

b)     Knihovny zřizované příslušným orgánem obce

Nejnižším stupněm systému veřejných knihoven.

 

Základní povinnosti provozovatelů veřejných knihoven

a)      Povinnost vést evidenci knihovního fondu a meziknihovních výpujček

b)      Povinnost provádět revizi knihovního fondu

c)      Povinnosti spojené s vyřazováním knihovních dokumentů

 

Vyřazování:

·         knihovně téhož druhu

·         knihovnám, které jsou součástí školy

·         jinému zájemci, darovány nebo zlikvidovány

 

Muzejní a galerijní činnost

 

Muzeum – Sbírka významná pro prehistorii, hostili, umění, literaturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy.

 

Muzea

Národní muzeum Praha

Orlické muzeum Choceň

Muzeum loutkařských kultur v Chrudimi

Východočeské muzeum v Pardubicích – Zámek Pardubice

Muzeum řemesel v Letohradě

 

Galerie – Sbírky výtvarného umění

 

Nejvýznamnější galerie v ČR

Národní galerie v Praze

·         Palác Kynských

·         Jízdárna Pražského hradu

·         Klášter sv. Anežky  České¨

·         Šternberský palác

·         Klášter sv. Jiří

·         Veletržní palác

Galerie Hollar – grafiky

Galerie Alfonse Muchy – Praha

Galerie fotografie v Praze

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>


Statistiky

Online: 3
Celkem: 201959
Měsíc: 3679
Den: 126