Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. Správa zdravotnictví

 Organizace státní správy ve zdravotnictví

·         Ministerstvo zdravotnictví – ústřední orgán státní správy na úseku zdravotnictví. Součástí Ministerstva zdravotnictví je Český inspektorát lázní a zřídel. Leoš Hegr

·         Hlavní hygienik – Michael Vít, jmenuje jej vláda na návrh ministerstva zdravotnictví. Jeho hlavní úkoly- tvorba a ochrana zdravých životních podmínek, výkon preventivních protiepidemiologických opatření, kontrolní a sankční činnost, řídí činnost podřízených pracovišť.

Kraje

Orgány kraje a obcí s rozšířenou působností

Krajské hygienické stanice

 Samosprávu vykonávají kraje a obce, komory – Česká lékařská komora, Česká stomatologická komora, Česká lékárnická komora  

Právní úprava

LZPS

Zákon o péči o zdraví lidu

Zákon o ochraně veřejného zdraví

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Zákon o obcích

Zákon o krajích

Zákon o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře

Zákon o léčivech

Zákon o zdravotních prostředcích

Soustava zdravotnických zařízení

a)      podle zřizovatele – (státní/nestátní). Zřizovatelem může být stát (MZ), kraj, obec, fyzická, právnická osoba.

b)     Podle forem a způsobu poskytované zdravotní péče

1)      Zdravotní zařízení ambulantní – ordinace praktických lékařů (např. poliklinika Choceň)

2)      Zdravotnické zařízení ústavní – psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy a další léčebny, ozdravovny a noční sanatoria, lázeňské léčebny (např. psychologická léčebna Bohnice)

3)      Zdravotnické zařízení zvláštní – jsou například záchytné stanice, stacionáře, zvláštní dětská zařízení jako jsou kojenecké ústavy, jesle. (Veska Pardubice – kojenecký ústav)

4)      Zdravotnické zařízení záchranné služby – poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči. (Vysoké Mýto záchranná služba)

5)      Zdravotnické zařízení lékařské péče – vydávají zdravotnické prostředky a některé z nich též zhotovují a opravují určité druhy těchto prostředků (Lékárny- soukromé)

 

Zdravotní péče

Zdravotní péče zahrnuje:

·         Zdravotní výchovu obyvatelstva

·         Činnosti na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem

·         Léčebně preventivní péče

·         Záchrannou službu

·         Lázeňskou péči

·         Lékárenskou péči

·         Posudkovou činnost

 

1)      Zdravotní výchova obyvatelstva- musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Úkoly ve zdravotní výchově obyvatelstva plní všechna zdravotnická zařízení a jejích zdravotničtí pracovníci ve spolupráci s rodinou, školou a občanskými sdruženími.

2)      Činnosti na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem Vykonávají zdravotnická zařízení, které se snaží odborně vést a informovat orgány, organizace a občany při vytváření a ochraně zdraví životních podmínek, také provádějí zvláštní ochranná opatření proti infekčním onemocněním.

Hlavní hygienik a krajské hygienické stanice – žloutenka, salmonela,

3)      Léčebně preventivní péče – je poskytována obyvatelstvu ve zdraví i v nemoci, v mateřství a při jiných stavech vyžadujících lékařskou pomoc.

 

Preventivní pravidelné prohlídky

jsou řízeny vyhláškou min. zdravotnictví

a)      Praktický lékař pro dospělé (1x za 2 roky)

·         Doplnění anamnési

·         Kompletní fyzikální vyšetření

b)     Laboratorní vyšetření – moč, krev Preventivní prohlídka pro děti a dorost

Od narození do 18 měsíců věku

Ve 3 ,7, 9, 11,13,15,17, a 19letech (výstupní prohlídku a ukončení péče u prakt. lékaře pro děti a dorost, přechod k praktickému lékaři pro dospělé)

c)      Stomatologie

Dospělý – 1x ročně

Těhotenství – 2x v průběhu

d)     Gynekologie a porodnictví

1x ročně

4)      Záchranná služba – zařízení záchranné služby zřizuje kraj, který odpovídá za organizaci a zajištění činnosti záchranné služby ve svém územním obvodu.

5)      Lázeňská péče – se poskytuje výběrově osobám, jejichž zdravotní stav ji vyžaduje. Je poskytována v lázeňských zařízeních, které jsou buď majetkem státu, nebo soukromá a na léčbu můžou působit:

Doba léčby – 3 týdny, lze prodlužovat až na 6 týdnů.

Rozdělení podle úhrady

a)  Komplexní lázeňská péče – Náklady na zdravotní péči, ubytování a stravu hradí zdravotní pojišťovna. Zaměstnaný člověk získává po celou dobu léčby nemocenské dávky.

b)  Částečně hrazená (příspěvková) lázeňská péče – Zdravotní pojišťovna hradí pouze zdravotní péči, zbytek si hradí pacient sám. Zaměstnaný člověk si vezme dovolenou, nebo neplacené volno.

c)  Lázeňská péče plně hrazená pacientem – Týdenní, manažerské programy, wellnes.

6)      Lékárenská péče – obstarávání, příprava, kontrola, uchovávání a výdej potřebných léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Přitom je nutné současně poskytovat odborné informace nemocnému.

7)      Posudková činnost – je součástí léčebně preventivní péče. Jejím úkolem je posuzování způsobilosti k práci. Tuto činnost vykonávají zpravidla ošetřující lékaři.

Zdravotní pojišťovny (8)

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Vojenská  zdravotní pojišťovna

Plátci

Zaměstnanci, OSVČ,

Zaměstnavatelé – za své zaměstnance

Stát – např. nezaopatřené děti, za poživatele důchodů, za příemce rodiřčovdkého příspěvku, za ženy na mateřské a rodičovské dovolené,..

 Povinnosti pojištěnců a plátců pojistného

1)      Povinnost oznamovací – zaměstnavatel je povinen do 8 dnů oznámit ZP:

·         Nástup zaměstnance do zaměstnání

·         Změnu ZP zaměstnancem

·         Ukončení zaměstnání

OSVČ je povinna oznámit do 8 dnů ZP zahájení a ukončení sam. výd. činnosti

Zákonný zástupce je povinen do 8 dnů oznámit narození dítěte zdravotní pojišťovně, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození.

Matriční úřad je povinen do 8 dnů oznámit centrálnímu registru pojištěnců úmrtí pojištěnce.

2)      Povinnost platit pojistné

 Práva pojištěnců na

1)     výběr zdravotní pojišťovny, výběr lékaře a zdravotnické zařízení,  výběr dopravní služby, zdravotní péči bez přímé úhrady, výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2020 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 191572
Měsíc: 3070
Den: 119