Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. Bezpečnostní správa státu

Bezpečnostní správa = účelově vybudovaný systém (organizaci) a činnost všech orgánů ves a jiných k tomu zmocněných subjektů, které jsou pověřené bezpečnostními funkcemi.

Např. Policejní správa, Vězeňská služba, stráž přírody, inspektoráty bezpečnosti práce (7), Hasičský záchranný sbor, požární hlídky,

Právní úprava

Ústavní zákon o bezpečnosti české republiky

Zákon o krizovém řízení

Zákon o integrovaném záchranném systému

Zákon ČNR o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR

Policejní správa

Souhrn činností policejních orgánů, jimž zákon ukládá úkoly ochrany ve věcech bezpečnosti a veřejného pořádku

Policie z řeckého politeia.

Bezpečnost (veřejná bezpečnost) – ochrana společnosti a jednotlivců před nebezpečím ohružíjícím:

·         Bezpečnost státu (vnitřní pořádek a bezpečnost ve státě)

·         Život, zdraví, svobodu, lidskou důstojnost, osobní čest

·         Majetek

Veřejný pořádek

·         V užším pojetí – ochrana pravidel chování lidí na veřejnosti, jež nejsou formulována v právních normách

·         V širším pojetí – ochrana pravidel chování jak obsažených v právních normách tak i pravidel chování

Právní úprava

Zákon o polici ČR

Zákon o obcích

Zákon o krajích

Zákon o obecní policii

Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Zákon o vojenské policii

Zákon ČNR o požární ochraně

Zákon o hasičském záchranném sboru

Zákon o střelných zbraních a střelivu

 

Organizace bezpečnostní a policejní správy

 

Státní správa

Vláda české republiky

Bezpečnostní rada státu – tvoří ji předseda vlády a další členové vlády

Ministerstvo vnitra

Národní bezpečnostní úřad – provádí prověrky s osobami, které pracují s utajovanými informacemi ve státě (armáda čr, pracovníci min. vnitra a jejich dodavatelé služeb)

 

Samospráva

Obec

kraj

 

Bezpečnost ČR

Základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví, a majetkových hodnot.

 

·         Nouzový stav – vyhlašuje se pro omezené nebo pro celé území státu. Může ho vyhlásit vláda v případě živelných pohrom, ekologických, průmyslových havárií, nehod, které ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty, nebo vnitřní pořádek nebo bezpečnost. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje PS, která může vyhlášení zrušit. Může se vyhlásit na 30 dnů, prodloužit lze jen po předchozím souhlasu PS.

·         Stav ohrožení státu – vyhlašuje se pro omezené nebo pro celé území státu. Na návrh vlády ho může vyhlásit Parlament (poslanecká sněmovna a senát) je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu.

·         Válečný stav – vyhlašuje se pro celé území státu. O jeho vyhlášení může rozhodnout parlament (senát), je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení.

 

Krizové řízení

Upravuje krizový zákon

 

Krizová situace = mimořádná událost, škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek, životní prostředí.

 

Stav nebezpečí

Vyhlašuj pro kraj nebo jeho část hejtman kraje, jsou-li ohroženy životy, zdraví, majetek,… Lze vyhlásit nejvýše na 30 dní, prodloužit lze jen se souhlasem vlády.

Nouzový stav

Pokud není možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí, hejtman neprodleně požádá vládu o vyhlášení nouzového stavu.

 

Krajské úřady a obecní úřady zpracovávají krizové plány.

 

Policie ČR

Právní úprava – zákon o policii čr

Policie ČR je ozbrojeným bezpečnostním sborem ČR, který plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Policie ČR je podřízena ministerstvu vnitra.

Člení se:

Policejní prezídium ČR – řídí činnost policie ČR (prezident Lessy)

A na útvary s územní působností na území celého státu

·         Národní protidrogová centrála

·         Útvar rychlého nasazení

·         Útvar pro odhalování organizovaného zločinu

 

A na útvary s územně vymezenou působností

·         Krajské správy Policie ČR

·         Okresní ředitelství Policie ČR

·         Obvodní oddělení Polici ČR

Úkoly policie ČR

·         Chránit bezpečnost osob a majetku

·         Vést boj proti terorismu

·         Odhalovat trestné činy a zjišťovat jejich pachatel

·         Konat vyšetřování o trestných činech

·         Odhalovat přestupky

·         Vyhlašovat celostátní pátrání

 

Služební poměr

Služební vztah policistů je příslušnými právními předpisy označován služební poměr. Právní úprava služebního poměru policistů vychází ze zvláštní povahy jejich zaměstnavatele (stát). Jedná se o specifický státně zaměstnanecký poměr.

 

Právní prostředky

Obecné – vydávání normativních právních aktů (vládou, ministerstvem vnitra) a individuálních správních aktů

Specifické – jejich uplatnění vyžaduje vždy speciální zmocnění v zákoně.

 

Donucovací prostředky

·         Hmaty chvaty údery

·         Slzotvorné prostředky

·         Obušek

·         Pouta

·         Služební pes

·         Vodní stříkač

·         Úder střelnou zbraní

·         Hrozba střelnou zbraní

·         Varovný výstřel

·         Vytlačování koňmi

·         Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla

·         Zastavovací pás a jiné prostředky k násilnému zastavení vozidla

·         Zásahová výbušnina

 

Obecní policie

Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Spolupracuje s Policií ČR.

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,

d) se podílí na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,

 

Obecní policii řídí starosta.

 

Strážníkem může být občan České republiky, který:

·         Je bezúhonný

·         Spolehlivý

·         Starší 21 let

·         Zdravotně způsobilý

·         Dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou

·         Má osvědčení

 

Odborná způsobilost

 

Čekatele a strážníka ověřuje zkušební komise ministerstva formou zkoušky.

Přihlášku ke zkoušce podává obec. Obec je povinna zabezpečit školení. Čekatele před první zkouškou do 6 měsíců od vzniku prac. poměru a strážníka před každou zkouškou, nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti osvědčení.

Zkouška se koná v jeden den a skládá se ze dvou samostatně vykonávaných a hodnocených částí. (písemná, ústní)

 

Odnětí a zánik platnosti osvědčení

Ministerstvo odejme osvědčení strážníkovi, který přestal splňovat podmínky, nebo pokud se strážník bez omluvy nedostaví na výzvu ministerstva k přezkoumání odborné způsobilosti. Platnost osvědčení zaniká po 3 letech.

Povinnosti strážníků

Strážník je povinen dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma.

Strážník je povinen poučit osoby o jejich právech.

Je povinen poskytnout pomoc každému kdo o ni požádá.

Je povinen provést zákon je-li páchán trestný čin, nebo přestupek, je povinen i mimo pracovní dobu, zejména vyrozumět nebližší útvar policie.

 

Strážník má stejnokroj, odznak obecní policie, identifikační číslo a název obce.

Odznak nosí na pravé straně prsou a IČ pod odznakem obecní policie. Nášivka s názvem obce se nosí na záloktí levého rukávu.

Oprávnění strážníků

Oprávnění požadovat vysvětlení

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

Oprávnění předvést osobu

Oprávnění odebrat zbraň

Oprávnění zakázat vstup na určitá místa

Oprávnění zakázat vstup na určená místa

 

Obrana státu

Právní úprava

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Zákon o zajišťování obrany české republiky

Zákon o ozbrojených silách České republiky

Zákon o obranné standardizaci

 

Obrana státu = souhrn opatření k zajištění svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu, ochrany života obyvatel a jejich majetku před vnějším napadením.

 

Organizace obrany státu

Prezident republiky

Vláda

ministerstvo obrany

generální štáb Armády ČR.

Bezpečnostní rada státu

Vláda ČRMinisterstvo obrany

Další ministerstva a jiné ústřední správní úřady ,

ČNB

Generální štáb Armády ČR

Vojenské zpravodajství.

Krajská vojenská velitelství

Újezdní úřad

Krajské úřady

PO3

 

Ozbrojené síly, Armáda ČR

Člení se na Armádu ČR, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a hradní stráž.

Základním úkolem ozbrojených sil e připravovat se k obraně České republiky a bránit ji proti vnějšímu napadení.

Armáda ČR-je zapojena do integrované vojenské struktury NATO. Organizačně se člení na:

·         Vojenské útvary

·         Vojenská zařízení

·         Vojenské záchranné útvary

Plní základní úkoly svěřené ozbrojeným silám, lze ji použít k plnění některých vymezených úkolů Policie ČR, k záchranným pracím při pohromách nebo jiných závažných situacích k letecké přepravě. V čele armády je prezident republiky.

V čele Vojenské kanceláře prezidenta republiky je náčelník, který e přímo podřízený prezidentovi. Hradní stráž provádí vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho ochranu, stejně tak jako dalším objektům, které jsou dočasným sídlem prezidenta (zámek Lány).

evakuace

Důležité zásady pro opuštění domu či bytu při evakuaci:

 • uhaste otevřený oheň,
 • vypněte elektrické spotřebiče (kromě ledniček a mrazniček),
 • uzavřete přívod plynu a vody,
 • ověřte si, že i sousedé vědí o evakuaci,
 • dětem dejte do kapsy jmenovku s adresou,
 • kočky i psy vezměte s sebou,
 • ostatní domácí zvířata nechte doma a předzásobte je vodou a potravou,
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a jděte na evakuační místo.

Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo

 • jmenovku s adresou,
 • léky každodenní potřeby
 • základní trvanlivé potraviny
 • osobní předměty denní potřeby

Integrovaný záchranný systém

Tvoří jej:

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2019 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 170165
Měsíc: 1894
Den: 49