Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. Správa nezaměstnanosti, úřad práce

 Právní úprava

Zákon o zaměstnanosti

Zákon o úřadu práce

 

Působnost orgánů státní správy a samosprávy na úseku zaměstnanosti

Úřad práce ČR

Generální ředitelství

Krajské pobočky (Pce, HK) 14

Kontaktní pracoviště (Pce, Chrudim, Litomyšl, VM, ÚnO) 17

 

Nezaměstnanost

Právo na zaměstnání - právo občanů, kteří chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně ucházejí:

  1. na zaměstnání v pracovněprávním vztahu,
  2. na zprostředkování zaměstnání,
  3. a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti (např. rekvalifikace).

Vhodné zaměstnání - takové zaměstnání, které odpovídá jeho zdravotnímu stavu, s přihlédnutím k jeho věku, kvalifikaci a schopnostem, délce předchozí doby zaměstnání a možnosti ubytování.

Pokud uchazeč odmítne vhodné zaměstnání, může být vyřazen z evidence úradu práce až na 6 měsíců.

Politika zaměstnanosti

a)      Aktivní – rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa (SÚPM), překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování, příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program, příspěvek na podporu podnikání 50 000 Kč.

b)     Pasivní – podpora v nezaměstnanosti

Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který:

  1. vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  2. požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti, a
  3. ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

 

Podpůrčí doby

Do 50 let – 5 měsíců: 2- 65%, 2 - 50%, poslední měsíc 45%

50-55 let – 8 měsíců: 2- 65%, 2 – 50%, 4 měsíce – 45%

Nad 55 let – 11 měsíců: 2 – 65%, 2 - 50%, 7- 45%

 

Zprostředkování zaměstnání – činnost zaměřená na vyhledávání vhodného zaměstnání pro občana, který se o práci uchází, a na vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.

Rekvalifikace – změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, kterou je potřebné zajistit získáním nových znalostí a dovedností.

Zájemce a uchazeč o zaměstnání

Zájemce

·         Přichází na ÚP v době, kdy pracuje, je ve výpovědní lhůtě, na mateřské dovolené

·         ÚP poskytne informace a může nabídnout rekvalifikaci

·         Zájemce nemá nárok na podporu

·         Může se evidovat na jakémkoliv ÚP, bez ohledu na trvalé bydliště

Uchazeč

·         Uchazeč se může zaregistrovat pouze tam, kde má trvalé bydliště

·         Může žádat o podporu

·         Předkládá OP, zápočtový list, doklad o ukončení zaměstnání, doklad o důchodovém pojištění

·         OSVČ donese doklad o ukončení činnosti z okresní správy sociálního zabezpečení

·         Uchazeč má o práci zájem hned teď, není studentem, není ve výpovědní lhůtě, není na mateřské dovolené,..

Povinnost zaměstnavatelů na úseku zaměstnanosti

Ohlašovací povinnost - Zaměstnavatel je povinen do 10 kalendářních dnů oznámit příslušnému úřadu práce volná pracovní místa a jejich charakteristiku a neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů, oznámit obsazení těchto míst. Volnými pracovními místy se ze zákona rozumí jak nově vytvořená tak i uvolněná pracovní místa, na která zaměstnavatel zamýšlí získat zaměstnance.

Jednotlivé činnosti kontaktních pracovišť úřadu práce

Zde mohou zaměstnanci rovněž podávat své žádosti o uspokojení mzdových nároků, které jsou potom těmito kontaktními pracovišti zasílány místně příslušným krajským pobočkám Úřadu práce k dalšímu řízení, čímž Dále zveřejňují na svých úředních deskách informace soudu o zaměstnavatelích, se kterými bylo zahájeno insolvenční řízení a jejichž zaměstnanci mohou požádat úřad práce o uspokojení mzdových nároků, jakož i informace o lhůtách,ve kterých tak mohou učinit.

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< říjen / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 218075
Měsíc: 2664
Den: 94