Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Vnitřní správa - státní občanství, jméno a příjmení

 Právní úprava

-zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

-zákon o nabývání a pozbývání státního občanství ČR

 

Charakteristika pojmu státní občanství

-vyjadřuje trvalý právní vztah občana ČR a státu- ČR. Obsahem státního občanství jsou oprávnění a povinnosti subjektů tohoto vztahu, tj. státu a jednotlivého občana.

 

Nabývání a pozbývání státního občanství

Narozením - nabývá státního občanství dítě, je-li alespoň jeden z rodičů státním občanem ČR, a to bez ohledu na místo narození.

-se stane občanem ČR také dítě, jehož rodiče jsou osobami bez státního občanství (bezdomovci) a alespoň jeden z nich má trvalý pobyt na území ČR.

Osvojením - občanství nabývá dítě, jehož alespoň jeden osvojitel je státním občanem ČR, a dnem právní moci rozsudky o osvojení.

Určením otcovství- je rozhodné pro nabytí státního občanství ČR dítěte mimo manželství, jehož matka je cizí státní občankou nebo bezdomovkyní a otec státním občanem ČR.

Určení dle místa- při určování občanství fyzické osoby mladší 15 let nalezeného na území ČR (pokud se neprokáže, že nabyla státním občanstvím jiného státu).

Fyzická osoba, která byla ke dni 31. 12. 1992 státním občanem ČSFR, ale neměla státní občanství ČR ani státní občanství Slovenské republiky, si může zvolit státní občanství ČR prohlášením.

 

Na žádost lze udělit FO státní občanství, která splňuje několik podmínek:

-          Má na území ČR ke dni podání žádosti povolený trvalý pobyt po dobu nejméně pěti let,

-          Prokáže, že nabytím státního občanství ČR pozbyde dosavadní státní občanství V posledních pěti letech nedošlo k jejímu pravomocnému odsouzení pro úmyslný trestný čin,

-          Prokáže znalost českého jazyka.

 

Žádost o udělení státního občanství mohou podat manželé společně, rodiče mohou do žádosti zahrnout i dítě.

Žádost se podává u úřadu příslušného podle místa trvalého pobytu žadatele. Úřad ověří pohovorem znalost českého jazyka. Úřad zašle žádost ministerstvu vnitra.

O žádosti o udělení státního občanství prokazuje, a to ve správním řízení, a státní občanství uděluje Ministerstvo vnitra. Žadateli vydá Listinu o udělení státního občanství.

Státního občanství se nabývá dnem složení státoobčanského slibu.

 

Pozbývání

Pozbýt stát. obč. lze prohlášením nebo nabytím cizího státního občanství.

 

Státní občanství se prokazuje

-občanským průkazem,

-cestovním dokladem,

-osvědčením,

-resp. potvrzením o státním občanství vydaným úřadem,

-nebo vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm obsažen údaj o státním občanství.

 

Jméno a příjmení

Jméno a příjmení jsou důležitými osobními údaji a znaky individualizace osoby. Každá osoba má jméno, pod kterým vystupuje v právních vztazích a které určuje její totožnost.

Od 18. Století k rodnému jménu každé osoby se připisuje i jméno rodinné.

 

Do matriky mohou být zapsána 2 jména, která nesmí být stejná. Do matriční knihy nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká ani jména žijících sourozenců při společných sourozenců.

 

Osvojitelé mají právo do 6 měsíců od právní moci rozsudku o osvojení zvolit osvojenci souhlasným prohlášením před matričním úřadem jiné jméno, respektive jména.

Mají-li rodiče dítěte společné příjmení, zapíše se příjmení dítěte podle příjmení rodiče. Není-li tomu tak, určení příjmení dítěte závisí na dohodě rodičů při uzavření manželství. U dítěte staršího 15 let musí být připojen k této dohodě jeho souhlas. Nelze-li dosáhnout dohody rodičů o příjmení dítěte, přísluší rozhodnutí soudu.

 

Manželé mohou souhlasně prohlásit, že spolu s příjmením společným bude jeden z nich užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí.

 

Změny

Změna příjmení se povolí, zejména jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo jde-li pro to vážný důvod. Ke změně společného příjmení manželů je třeba souhlasu druhého manžela, povolená změna se pak vztahuje i na nezletilé děti.

 

Do knihy manželství se zapíše oznámení rozvedeného manžela, že přijímá zpět své dřívější příjmení.

Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů. 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 210091
Měsíc: 3104
Den: 65